Danh mục: Uncategorized

doi no

C̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼:̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼T̼â̼m̼ ̼X̼o̼á̼ ̼S̼ổ̼ ̼C̼á̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼T̼y̼ ̼Đ̼ò̼i̼ ̼N̼ợ̼ ̼T̼h̼u̼ê̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼T̼ớ̼i̼ ̼ C̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼…

em be

T̼á̼t̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼ồ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ù̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼a̼,̼ ̼c̼ô̼…

sutu

T̲r̲o̲n̲g̲ 1̲2̲ c̲o̲n̲ g̲i̲áp̲ c̲ó 4̲ n̲àn̲g̲ g̲i̲áp̲ m̲a̲n̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ m̲ìn̲h̲ m̲ện̲h̲ ‘v̲ượn̲g̲ p̲h̲u̲ íc̲h̲ t̲ử’, c̲àn̲g̲ c̲ó t̲u̲ổi̲ l̲ại̲…

ti phu

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼0̼3/̼0̼3̼,̼ ̼Bà Hằng ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼…

tuvi6

T̲r̲o̲n̲g̲ 4̲ n̲g̲ày̲ t̲ới̲ l̲à q̲u̲ãn̲g̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ t̲ươi̲ đẹp̲ v̲ới̲ 3̲ c̲o̲n̲ g̲i̲áp̲ n̲ày̲. H̲ọ g̲ặt̲ h̲ái̲ n̲h̲i̲ều̲ t̲i̲n̲…

tu vi 4

T̲r̲o̲n̲g̲ 4̲ n̲g̲ày̲ t̲ới̲ l̲à q̲u̲ãn̲g̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ t̲ươi̲ đẹp̲ v̲ới̲ 3̲ c̲o̲n̲ g̲i̲áp̲ n̲ày̲. H̲ọ g̲ặt̲ h̲ái̲ n̲h̲i̲ều̲ t̲i̲n̲…