Danh mục: tin tức

B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼:̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼r̼ê̼n̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼9̼2̼ ̼l̼.õ̼a̼ ̼t̼h̼.ể̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼.o̼i̼ ̼t̼h̼.ó̼p̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼h̼.ĩ̼a̼ ̼đ̼.ị̼a̼

G̼ầ̼n̼ ̼2̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼õ̼a̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼o̼i̼ ̼t̼h̼ó̼p̼ ̼t̼h̼ở̼,̼ ̼b̼ò̼ ̼t̼ừ̼…