Danh mục: Sức Khoẻ

ok141414

H̼ơ̼n̼ ̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼ố̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼.̼ệ̼.̼n̼.̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼…

B̼ụ̼t̼’̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ T̼ặ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼1

1̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼C̼h̼ắ̼t̼ ̼(̼ở̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼N̼ú̼i̼ ̼T̼r̼ú̼c̼,̼ ̼Q̼.̼B̼a̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼…